ലേഖന മത്സരം - Kerala Legislature Secretariat Association Essay Contest - Competitions and Contests for Indian Students

Tuesday, 10 January 2017

ലേഖന മത്സരം - Kerala Legislature Secretariat Association Essay Contest

Kerala Legislature Secretariat Association, in connection with the Annual Conference, is organizing an essay competition for the high school and higher secondary school students of Kerala.

കേരള ലെജിസ്ലേച്ചര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്  അസോസിയേഷന്‍ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലേഖന മത്സരം നടത്തുന്നു.
വിഷയം: "കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിയമസഭയുടെ പങ്ക്"
വിജയിക്ക് കാഷ് അവാര്‍ഡും പ്രശസ്തി ഫലകവും
 ലേഖനങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം അയക്കുക

വിലാസം
കേരള ലെജിസ്ലേച്ചര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്  അസോസിയേഷന്‍
റൂം നമ്പര്‍ 101 -എ
നിയമസഭാ സമുച്ചയം
വികാസ് ഭവന്‍
തിരുവനന്തപുരം-33

അവസാന തിയതി: 25 ജനുവരി 2017

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving your comment. Your comment will appear here after moderator by the administrator

Post Bottom Ad